متا

<meta name="enamad" content="848775128"/>

 
 

عضویت ها

عضو و دارای رتبه از کانون مشاوران اعتباری

 

ارزیابی و نظارت بر شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تفاهم نامه با صندوق نوآوری شکوفایی

همکار تخصصی سازمان مدیریت صنعتی در حوزه امکان سنجی وتحلیلگری مالی

عضویت در انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ه

 

کارگزار پارک علم و فناوری

 

رده بندی: