متا

<meta name="enamad" content="848775128"/>

 
 

مدیریت شرایط اضطراری در شعبــــــ بانـــک ها

نوین پژوهان 

همکار تخصصی سازمان مدیریت صنعتی

برگــزار می کنــد : 

مدیریت شرایط اضطراری در شعبــــــ بانـــک ها

 

مقـدمـه:

مدیریت شرایط اضطراری در شعبــــــ بانـــک ها در بند سه، ماده یک طرح جامع امداد و نجات کشور، تعریفمدیریت بحران به شرح زیر آمده است:

'' فرآیند عملکرد و  برنامه ریزی  مقامات  دولتـی و دستـگاه های اجرایـی دولتی و عمومی است که  با مشاهده، تجزیه و تحلیل بحران ها به صـورت یکپارچه، جامع  و  هماهنـگ با استفاده از ابزارهای موجود درجهت کاهش آن، آمادگی لازم، امداد رسانی سریع و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی اقدام نمایند.''
با توجه به اهمیت جایگاه بازارهای پولی و مالی درکشور لزوم توانمند سازی و آموزش کارکنان بانک ها جهت پیشگیری و مواجهه شدن با بحـران بیش از پیش آشکار می گردد. در ایـن راسـتا، موسـسه نـوین پژوهـان به عنـوان همکار تخصصی سازمان مدیریت صنعتی، با رویکردی کاربــردی-عـملیاتی و با بهره گیری از اساتید مجـرب دانشـگاهی وکارشنـاسـان خبـره عمـلیاتی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و سازمـان پیشگـیری و مدیـریت بحران  شهر تهران اقدام به برگزاری این دوره ها نموده است.
 

دوره های قابل ارائه:

- آشنایی با اصول امداد اولیه
- آشنایی با حوادث و نحوه مقابله
- آشنایی با بحران های رایج در بانک ها و مقابله با شایعات
- آشنایی با پدافند غیر عامل در سیستم بانکی
- امداد تخصصی در بانک ها (تشکیل تیم امداد بانک)
- مدیریت استرس و کنترل خشم
- مانورهای عملیاتی در سطح شعب بانکی
 

برگـزاری این دوره هـا، در  راسـتای اهمیـت دادن بـه سـلامت محیـط و جـامعه بوده و بـر این باوریم که این حـرکت، هـرچـندکوچـک، جـهشی بـزرگ در راسـتای تـحقق سـلامت اجتماعی ذینـفعان شبکه بانکی کـشور و جامعه خواهد شد. 

 
 
 

 

اخبار: