متا

<meta name="enamad" content="848775128"/>

 
 

حوزه عارضه یابی و برنامه ریزی استراتژیک سازمانی

 

گام اول در خدمات مشاوره‌ سازمانی، عارضه‌یابی و شناسایی عوامل اثرگذار بر شاخص‌های عملکرد سازمان است که منجر به شناسایی مسایل و ریشه‌های آن‌ها و تعیین راهکار‌های مناسب برای حل آنها می‌شود. این خدمت به عنوان یکی از خدمات مهم مشاوره‌ای موسسه گاه به صورت یک خدمت مستقل با عنوان "شناخت و عارضه‌یابی" و گاه در قالب سایر پروژه‌های مشاوره‌ای به سازمان‌ها  درکنار" برنامه ریزی استراتژیک عرضه می‌شود " و تاکنون نتایج موثر و درخور توجهی داشته است.

برخی از فعالیت های موسسه در حوزه عارضه یابی و برنامه ریزی استراتژیک سازمانی:

  • برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ( فاز اول: بررسی وضعیت موجود شرکت پیرامون سیستم قشم)
  • برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک (فاز دوم: عارضه یابی سازمان و ایجاد فرهنگ استراتژیک شرکت پیرامون سیستم قشم)
  • آسیب شناسی مقررات تجارت صنایع دستی در پنجاه سال اخیر (پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)
  • ارتباط واردات با تولید داخل و نحوه اتخاذ سیاست های اجرایی تجاری کشور (وزارت صنایع و معادن)
  • بررسی عوامل موثر بر کاهش هزینه های آمادی ناجا در دو بخش پوشاک و جیره غذایی (مرکز تحقیقات آماد ناجا)
  • ارزیابی اثربخشی ماتریسی مشوق های جاری بخش صنعت و معدن با توجه به اولویت ها و اهداف مورد نظر در برنامه چهارم توسعه (وزارت صنایع و معادن)
  • شناسایی عوامل موثر بر کاهش عمر خدمتی اقلام سرمایه ای ناجا (مرکز تحقیقات آماد و پشتیبانی ناجا)
  • مطالعه و بررسی برنامه های توسعه سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران و راه آهن ج.ا.ا در خصوص تطابق نیازهای حمل و نقل (راه آهن ج.ا.ا. + سازمان توسعه و نوسازی معادن)
  • روش شناسی پرداخت جایزه و یارانه صادراتی (موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)