متا

<meta name="enamad" content="848775128"/>

 
 

حوزه مربوط به سرمایه های انسانی و مسایل مربوطه

 

نقش بی بدیل سرمایه های انسانی در هر سازمانی به ویژه سازمان های ایرانی بر کسی پوشیده نیست؛ به همین منظور موسسه در زمینه ارتقای بهره وری و شایستگی های سرمایه های انسانی خدمات مشاوره تخصصی زیر را ارائه می دهد: 

  •   توانمندسازی سازمان‌ها در جذب کارکنان ماهر و متعهد و با انگیزه
  •   توسعه کارکنان و فراهم آوردن فرصت‌های ارتقای شغل
  •   افزایش کارایی و اثربخشی سیستم‌ها و روش‌های انجام کار
  •   ایجاد جو مناسب و برقراری روابط موثر و هماهنگ بین مدیران و کارکنان
  •   کمک به سازمان‌ها در برقراری توازن و تعادل و به دنبال آن تامین نیازهای گروه‌های ذینفع
  •   ایجاد روش اخلاقی برای مدیریت کارکنان متکی بر محور‌های توجه به کارکنان، انصاف و شفافیت
  •   ایجاد و بهبود مستمر رفاه جسمی و روانی کارکنان