متا

<meta name="enamad" content="848775128"/>

 
 

حوزه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی سازمانی

این حوزه اصلی ترین مرحله درچرخه آموزش و پژوهش در هر سازمان می باشد؛ لذا احصای نیازهای آموزشی و پژوهشی منطبق با نیازهای شغلی و نیز هدایت سازمان به کسب سیستم های ممیزی آموزشی، مستلزم شناسایی و برآورد دقیق سازمان از حیث ساختار ، وظایف و سرمایه های انسانی می باشد؛ به همین منظور موسسه در این زمینه خدمات مشاوره تخصصی مرتبط با نیازمندی های سازمان را ارائه خواهد داد.