متا

<meta name="enamad" content="848775128"/>

 
 

مجوزهای موسسه

گواهی عضویت در انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها
گواهینامه صلاحیت شرکت آماری از مرکز آمار ایران
مجوز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی
عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
عضویت حقوقی انجمن بهره وری ایران
سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت
گواهی نامه عضویت انجمن مشاوران مدیریت ایران
گواهینامه ISO 9001:2008